Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đa dạng sinh học/ what we do

20 tháng 12, 2012
Trung tâm Đa dạng sinh được thành lập ngày 11 tháng 09 năm 2009 theo quyết định số 661/QĐ – ĐHLN-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam.

 

 

CHỨC NĂNG, NHIÊM VỤ CỦA TRUNG TÂM ĐA DẠNG SINH HỌC

          Trung tâm Đa dạng sinh được thành lập ngày 11 tháng 09 năm 2009 theo quyết định  số 661/QĐ – ĐHLN-TCCB  của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam.

CHỨC NĂNG

 • Thu thập, lưu trữ, cập nhật, quản lý và chia sẻ thông tin về đa dạng sinh học ở Việt Nam.
 • Giám định các loài động vật, thực vật rừng và côn trùng lâm nghiệp.
 • Tham gia đào tạo đại học và sau đại học theo kế hoạch của khoa và trường.
 • Thực hiện các chương trình, dự án, chuyển giao khoa học công nghệ; hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước về đa dạng sinh học.

 

 

NHIÊM VỤ

 • Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình thu thập mẫu vật, lưu trữ, cập nhật và quản lý thông tin về Đa dạng sinh học ở Việt Nam.
 • Cung cấp các dịch vụ về khoa học công nghệ, quản lý Đa dạng sinh học, điều tra giám sát Đa dạng sinh học, kiểm định mẫu và giám định loài, dịch vụ môi trường rừng, hỗ trợ xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động bảo tồn Đa dạng sinh học,
 • Phối hợp với các Khoa, bộ môn giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập các lĩnh vực Thực vật, Động vật, Côn trùng, Bệnh cây và Đa dạng sinh học, lâm sản ngoài gỗ, quản lý rừng đặc dụng  cho các bậc đại học, cao học và nghiên cứu sinh.
 • Tham gia biên soạn giáo trình, bài giảng liên quan đến Đa dạng sinh học cho các cấp học.
 • Thành lập hệ thống mạng lưới thông tin chuẩn về Đa dạng sinh học của Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin và mẫu vật với các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước.
 • Triển khai các chương trình, dự án về đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao về Đa dạng sinh học.
 • Thiết lập khung chương trình hợp tác trao đổi cán bộ, giảng viên, thực tập sinh, sinh viên trong và ngoài nước về Đa dạng sinh học.
 • Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

ABOUT BIODIVERSITY CENTRE

The biodiversity center was established on 11 September 2009 according to the decision no 661/QD-DHLN-TCCB by the director of Vietnam Forestry University. The center has the functions and tasks as follow:

 

 • Collecting, storaging, updating and sharing the information about biodiversity in Vietnam
 • Doing surveys about the biodiversity of ecosystems;
 • Doing the biodiversity conservation at diferrent levels including genetic, species, ecosystem conservation;
 • Integrating biodiversity conservation and livelihood improvement of local people;
 • Assessing environmental, forest protection and biodiversity conservation policies in Vietnam
 • Implement the domestic and international research, projects and corporation about biodiversity conservation and environment management
 • Teaching undergraduate and postgraduate students at Vietnam forestry University according to the plan of the University

 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật